ยอดจดทะเบียนธุรกิจเดือน พ.ย.โตต่อเนื่อง

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยยอดการจดทะเบียนธุรกิจตั้งใหม่เดือน พฤศจิกายน 2560 ว่า มีผู้ประกอบธุรกิจยื่นขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทจัดตั้งใหม่ทั่วประเทศ 6,597 ราย เมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม 2560 จำนวน 6,003 ราย เพิ่มขึ้น 594 ราย คิดเป็นร้อยละ 10 และเมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2559 จำนวน 5,799 ราย เพิ่มขึ้น 798 ราย คิดเป็นร้อยละ 14
สำหรับประเภทธุรกิจจัดตั้งใหม่สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 749 ราย คิดเป็นร้อยละ 11 รองลงมา ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป 637 ราย คิดเป็นร้อยละ 10 และธุรกิจร้ายขายปลีกเครื่องประดับ (ร้านขายทอง) 224 ราย คิดเป็นร้อยละ 3 หากคิดมูลค่าทุนธุรกิจจัดตั้งใหม่เดือนพฤศจิกายน 2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 68,462 ล้านบาท เมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม 2560 จำนวน 39,723 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28,739 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 72 และเมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2559 จำนวน 16,004 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 52,458 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 328

ส่วนประเภทธุรกิจเลิกประกอบกิจการสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างทั่วไป 218 ราย คิดเป็นร้อยละ 10 รองลงมาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 113 ราย คิดเป็นร้อยละ 5 และธุรกิจค้าสลาก 71 ราย คิดเป็นร้อยละ 3 หากดูมูลค่าทุนธุรกิจเลิกประกอบกิจการเดือนพฤศจิกายน 2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 7,518 ล้านบาท เมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม 2560 ซึ่งมีจำนวน 10,030 ล้านบาท ลดลง 2,512 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 25 และเมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2559 ซึ่งมีจำนวน 8,229 ล้านบาท ลดลง 711 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ในช่วง 11 เดือน 2560 (ม.ค.-พ.ย.) มีการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัท 68,212 ราย มีมูลค่าทุนทั้งสิ้น 372,706 ล้านบาท เห็นได้ว่ามีจำนวนธุรกิจจัดตั้งใหม่เพิ่มขึ้น 8,334 ราย คิดเป็นร้อยละ 14 เมื่อเทียบกับมกราคม – พฤศจิกายน 2559 ซึ่งมีจำนวน 59,878 ราย จะเห็นได้ว่าการจัดตั้งธุรกิจปี 2560 เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน เป็นผลมาจากภาคเอกชนเริ่มมีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจที่มีการฟื้นตัวต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ประกอบกับรัฐบาลออกมาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ “ช้อปช่วยชาติ” ให้ประชาชนเพิ่มการใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการช่วงปลายปี 2560 ซึ่งจะส่งผลดีให้เกิดการบริโภคภายในประเทศ โดยธุรกิจที่ได้รับผลจากมาตรการนี้ คือ ธุรกิจค้าปลีก สินค้าและบริการ รวมถึงธุรกิจท่องเที่ยว นอกจากนี้ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ยังคงเป็นธุรกิจที่มีการจัดตั้งใหม่สูงติดอันที่ 1 และ 2 อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมาตรการกระตุ้นการลงทุนภาครัฐในโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมยังส่งผลดีในเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่อง จึงคาดการณ์ว่าจำนวนการจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ปี 2560 จะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 8 หรือสูงกว่า 70,000-72,000 ราย และปี 2561 คาดการณ์ว่ายอดการจดทะเบียนบริษัทตั้งใหม่จะไม่ต่ำกว่า 75,000 ราย ซึ่งยังคงเติบโตตามเศรษฐกิจและแนวทางการส่งเสริมการจดทะเบียนตั้งใหม่ที่ลดเงื่อนไขต่างๆลงไปมาก.-สำนักข่าวไทย